เพื่อพรุ่งนี้ ที่ดีกว่า

Making Today a Better Tomorrow

เครือเจริญโภคภัณฑ์รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

สารจากประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ปรับวิธีการดําเนินงานตลอดทั้งองคาพยพ สร้างสรรค์ธุรกิจให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่านิยมองค์กรจึงถือเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ช่วยผลักดันให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ

เราได้ทบทวน ปรับตัว สร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้กับธุรกิจด้วยการสรรหาและพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ที่ดีและเก่ง ตลอดจนนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ปัญหา สร้างโอกาสในวิกฤต และพัฒนาตนเอง เพื่อวางรากฐานสําคัญในด้านต่างๆ

สารจากประธานคณะผู้บริหาร

การทำธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องคิดไปพร้อมกับการตั้งเป้าหมายความยั่งยืน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลกในการหาแนวทางแก้ไข และลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศและทุกคนต้องทำร่วมกัน

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ

Creating a Better Heart
รายได้รวม

ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด

ล้านบาท
จํานวนข้อร้องเรียนที่ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
(ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของเครือฯ)

กรณี

%

สัดส่วนของพนักงานที่ผ่านการอบรม ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
สัดส่วนของพนักงานหญิงทั้งหมด

%

จำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานทั้งหมด

ชั่วโมง
สัดส่วนของกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

%

จำนวนพนักงานที่ได้รับการโปรโมทในสายงานอาชีพ

คน
จำนวนภัยคุกคาม ทางไซเบอร์

กรณี
จํานวนคนทั่วโลกที่ได้รับโอกาสเข้าถึง การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านการสนับสนุนของเครือฯ

คน
(ทั้งรูปแบบ Online และ Offline)
Establishing a Better Health
เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้แก่ สังคม และชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมกับลดความเลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน ดังนี้
เกษตรกร

คน
ผู้ประกอบการรายย่อย

คน
กลุ่มเปราะบาง

คน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ สุขภาวะที่ดี

ผลิตภัณฑ์
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีการสื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใส

%

ค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยและพัฒนา

ล้านบาท
มูลค่าการสร้างคุณค่า และประโยชน์แก่สังคม

ล้านบาท
จำนวนเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย

 คน
หรือเทียบเท่ากับ

มื้อ
จํานวนการเข้าถึงแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพของเครือฯ

ล้านคน
(จำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอดี”)
Building a Better Home
ประกาศเป้าหมายการมุ่งสู่
การเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573
และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593
ลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก
(Scope 1 และ Scope 2)

ตัน Co2e เทียบเท่าต่อปี
ลดการใช้พลังงานต่อรายได้

ล้านกิกะจูลต่อล้านบาท
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน หมุนเวียน
%
ของการดำเนินงานทั้งหมดของเครือฯ
ร่วมมือกับพันธมิตรในการลดจำนวนอาหาร ส่วนเกินและขยะอาหารจำนวน

ตัน หรือเทียบเท่ากับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ถึง

ตัน Co2e เทียบเท่าต่อปี
ลดการนำน้ำมาใช้ ต่อหน่วยรายได้

ลูกบาศก์เมตร
ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

ตัน
จำนวนคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ

ราย
จำนวนการปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก

ตัน

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยได้รวมผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โอกาส และผลกระทบทางธุรกิจของเครือฯ ที่มีต่อภายนอก และอิทธิผลจากภายนอกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของเครือฯ รวมถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมพิจารณาในกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

กระบวนการสร้างคุณค่า

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร และเพื่อให้เครือฯ ยังคงสามารถสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมกับตอบสนองต่อแน้วโน้มของอุตสาหกรรม และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เครือฯ ได้ทำการจัดอันดับความสำคัญของ SDGs โดยสามารถแบ่งออกเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก

เครือฯ มุ่งยกระดับสุขภาพ และสุขอนามัย โดยให้ความสําคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอาหาร รวมถึงเวชภัณฑ์ที่จําเป็น

คน

ที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม “หมอดี”
เครือฯ มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายการสื่อสาร แบบไร้พรมแดน พร้อมกับพัฒนาความรู้ ความ สามารถที่จําเป็นต่อโลกอนาคต เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกัน

คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็น
เครือฯ ได้ทําการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งเครือฯ และมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

กรณี

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างแรงงานอย่างผิดหมายภายในเครือฯ และห่วงโซ่อุปทาน
เครือฯ ได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า และพันธมิตรเข้าร่วมในการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องร้อยละ

%

สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสามารถใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ และย่อยสลายได้
เครือฯ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593 แผนงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การเปลี่ยนถ่ายสู่การใช้พลังงานทดแทน การพลังงานหมุนเวียนภายในองค์กร และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า

ล้านตัน

จำนวนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ในปี พ.ศ. 2565
เครือฯ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

จังหวัด

จังหวัดชายฝั่งทะเลประเทศไทยที่มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
เครือฯ ได้ประกาศเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นศูนย์ อีกทั้งยังเร่งดำเนินการฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรป่าไม้ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร

ต้น

จำนวนการปลูกต้นไม้ทั่วโลก
เครือฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่ายด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อร่วม ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน และดีกว่าสำหรับทุกคน

องค์กร

องค์กรด้านความยั่งยืนที่เครือฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก และมีการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานความยั่งยืน 2565